Startsida Om Akupunktur Kurser Hemortskurser Kursprogram Anmälan Produkter Artiklar Länkar Kontakta oss
 

Kurser


AKAB Utbildning AB i samarbete med Sjukgymnasternas Sektion för Smärta och Sensorisk Stimulering.

Våra kurser i akupunktur vänder sig till legitimerad sjukvårdpersonal. 

Kurserna hålls framförallt i Stockholm och Göteborg men kurser kan också anordnas på din hemort i landstingets, kommunens eller i privat regi.


Sista anmälningsdag är 40 dagar före kursstart. Anmälan är bindande.

 

Grundkurs i akupunktur för behandling av smärta
Grundkursen består av AKU I och AKU II, 4 + 4 dagar. 
Kursen innefattar såväl grundläggande teori som praktik. Deltagarna ska kunna utföra akupunkturbehandling enligt västerländsk inriktning vid akuta och kroniska smärttillstånd samt integrera behandlingen med övriga behandlingar och rehabiliteringsåtgärder. Säkerhetsaspekter betonas. Elektroakupunktur ingår i AKU II.
Pris grundkurs: 17.500:- exkl. moms

 

Öronakupunktur
2 dagar. Grundutbildning krävs. Effekter av öronakupunktur presenteras. Praktik varvas med teori, patientfall, behandlingsprinciper och säkerhetsaspekter diskuteras.
Pris 3.600:- exkl. moms

 

Triggerpunkter/Dry Needling
Akupunktur vid Myofaciellt Smärtsyndrom (MFS) -Triggerpunktssyndrom (TP syndrom)
3 dagar. Grundutbildning krävs. 
Kursen syftar till att gå igenom det möjliga fysiologiska underlaget
till hur och varför triggerpunkter uppstår, hur den refererade smärtan
förmedlas samt de bakomliggande centrala mekanismerna (central
sensitisering). Diagnostisering och nålbehandlingstekniker
(superfiscial needling, dry needling) gås igenom och praktiseras under
kursen.
Målsättningen är att kursdeltagarna efter genomgången kurs skall kunna
diagnostisera och behandla triggerpunkter (med olika nåltekniker).
Pris 5800:- exkl. moms

 

Ny! Muskuloskeletal smärta. Undersökningsteknik och analys.
 
(nacke, axlar, bröst- och ländrygg, höft)
3 dagar. Teori varvas med praktik. För att optimera sina bedömningar av en patients symtom och därmed sina behandlingsinsatser är det av stor vikt att göra en så bra fysisk undersökning av sin patient som möjligt. En smärtmekanistisk analys bör vara en del i bedömningen. Kursen om undersökningsteknik och analys av muskuloskeletal smärta lämpar sig för den som känner behov av att repetera alternativt fördjupa sin kunskap inom dessa moment.
Pris 6600:- exkl moms

 

Akupunktur vid Stressrelaterad ohälsa
4 dagar. Startar 13.00 dag 1 och avslutas 13.00 dag 4. Grundutbildning rekommenderas då ingen grundläggande terapi gås igenom. 
Kursen vänder sig till de som behandlar patienter som lider av medelsvår psykisk ohälsa samt rygg- och nackbesvär. Under kursen berörs bla sömnstörning, kognitiva svårigheter, sinnesnedstämning, endokrina och viscerala funktioner likväl akupunkturens roll inom palliativ vård. Kursen innehåller såväl teoretiska föreläsningar som praktiska övningar.

Denna kurs vill visa att akupunktur är ett komplement i rehabiliteringen vid stressrelaterad ohälsa och långvariga smärttillstånd. Kursen visar på forskning om akupunkturens mer komplexa effekter på CNS och kanske främst på vår hjärna. Detta ger en inblick i de processer som aktiveras vid akupunkturbehandling vilka möjliggör påverkan både på intensitet av smärtan eller obehaget, den affektiva-, kognitiva komponenten samt därmed effekter på reflexer och motorik.  

Stress enligt CEOS kan definieras som ”organismens reaktion på obalans mellan belastningar som den utsätts för och de resurser den har för att hantera dessa”. Utifrån denna obalans kan det leda till ett överskott eller ett underskott i resurser vilket leder till upplevd negativ stress som ger både kroppsliga, psykiska och emotionella besvär (Socialstyrelsen 2003).  

Syftet med kursen är att vidgad förståelsen för de komplexa fysiologiska processer både fysiskt, beteende och emotionellt som akupunkturbehandling kan ge. Detta möjliggör en mer individanpassad behandling utifrån (fysiologiska mekanismer) ett neurobiologiskt perspektiv samt ett mer helikopterseende på individen och akupunkturbehandlingen. 
Vi går igenom artiklar och diskuterar möjliga behandlingssätt för olika stressrelaterade tillstånd och långvariga smärtsyndrom. Hur ska vi tänka när vi ger akupunktur? På vilket plan/nivå i hjärnan kan problemet vara?Kan vi tänka större och i flera led och utifrån detta välja akupunkturpunkter? 
Dessutom utökar vi vår arsenal av akupunkturpunkter genom att träna att sticka på varandra. Ni får också en kort introduktion till öronakupunktur eftersom metoden påverkar det parasympatiska nervsystemet vilket sannolikt ökar vårt lugn och ro system. Vi tar även upp begreppet ”homeostasis” eftersom detta system ger ospecifika beteendeförändringar och är stört/dysfunktionellt vid smärta och stress vilket ger en känsla av ”illness”.
Vi hoppas och önskar att kursen skall ge er ett effektivare verktyg samt ett vidgat synsätt på smärta, stress och akupunkturen som metod.
Pris 7.900:- exkl moms

Introduktion för Stress kursen
2 halvdagar. Eftermiddag dag 1 och förmiddag dag 2. Kursen är under planering. Vänder sig till de som ej har grundutbildning i akupunktur men önskar gå Akupunktur vid Stressrelaterad ohälsa.
Pris 2.700:- exkl. moms

 

 

AKU III  Uppdatering
2 dagar. Grundutbildning krävs. Kursen har en stark klinisk inriktning och syftar till att ge kursdeltagarna fördjupade kunskaper om smärtbehandling med akupunktur. Nya punkter med relevans för behandling av smärttillstånd i övre och nedre kroppsdelen gås igenom. Behandlingsprinciper enligt evidensbaserad medicin belyses liksom centralnervösa omställningar vid behandling enligt traditionell kinesisk medicin.
Pris 3.900:- exkl. moms

 

Smärta hos små barn samt spädbarnskolik
1 dag. Grundutbildning krävs ej. Teori och praktik varvas.
Allmän översikt över smärtsystemet - akut och långvarig värk, Smärtsystemet hos barn - utveckling mognad och kliniska implikationer, Procedur smärta hos små barn samt akut omhändertagande, Långvarig smärta hos små barn, Massage- taktil stimulering - beröring som behandlingsmetod av barn med smärta, Take home message (vad är det som gör barns smärta speciell - kliniska aspekter) Spädbarnskolik möjliga etiologiska faktorer, Så behandlar jag - akupunktur som del av ett behandlingskoncept vid spädbarnskolik.

Pris 2.100:- exkl. moms

 

Akupunktur och Kvinnohälsa samt Introduktionsdag
4 eller 5 dagar. Akupunktur och akupunkturbehandling har genomgått en explosiv utveckling och nya forskningsresultat från randomiserade kontrollerade
studier visar att akupunktur kan nyttjas framgångsrikt vid en rad olika
tillstånd förenade med kvinnlig ohälsa. 
En förutsättning för att akupunktur skall kunna nyttjas inom svensk
sjukvård är att den bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Nya
forskningsstudier, varav flera har utgått från Sahlgrenska Akademin,
har visat på nya och viktiga användningsområden.

För att du skall få möjlighet att uppdatera dina kunskaper inom
området (akupunktur och sensorisk stimulering) samt för att du skall få
kunskap för att kunna utföra akupunktur enligt EBM anordnar AKAB
utbildning kursen "Akupunktur och Kvinnohälsa".

Exempel på tillstånd som gås igenom på kursen är akupunktur vid:
-  Bäckensmärta under graviditet
-  Förlossningssmärta
-  Dysmenorre
-  Vestibulit
-  Som smärtlindring vid äggutplock i samband med provrörsbefruktning
-  Ägglossningsrubbningar vi polycystiskt ovarie syndrom
-  Postmenopausala besvär
-  Trängningsinkontinens
 
Kursen vänder sig till legitimerad sjukvårdspersonal (barnmorskor, sjukgymnaster, läkare och uroterapeuter). 
Praktisk erfarenhet av akupunktur rekommenderas. Saknas praktisk erfarenhet erbjuds en introduktionsdag.

Pris: Kvinnohälsa 4 dagar, 9.000:- exkl moms
         Introduktionsdag 1 dag 1.600:- exkl moms

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurs i akupunktur

 

 


 

AKAB Utbildning - Skinnarlyngen 110, 310 60 Ullared Tel/Fax: 0346-36100 - Mobiltelefon: 070-304 8796 - E-post: info@akabutbildning.com

 

Tillverkad av Lithus webbyrå i Falkenberg